NSU
Novosibirsk, Russia
Author
Davidyuk, I.V.
Getmanov, Ya.V.
Matveev, A.S.
Serednyakov, S.S.
Vinokurov, N.A.