KEK
Ibaraki, Japan
Author
Honda, Y.
Kato, R.
Kawata, H.
Miyajima, T.
Nakamura, N.
Sakai, H.
Shimada, M.
Tanimoto, Y.
Tsuchiya, K.