FEL/Duke University
Durham, North Carolina, USA
Author
Hao, H.
Liu, P.
Mikhailov, S.F.
Popov, V.
Wu, Y.K.
Yan, J.